AUGMENTED  REALITY  MUSEUM

Realitatea augmentată aplicată din industrie în istorie / arheologie

 

În acest capitol vom prezenta aplicarea realității augmentate în istorie / arheologie. Sursa de inspirație va fi aplicarea în industrie a acestor principii cu avantajele tehnice şi economice ale folosirii lor.
Pentru început, se va face o descriere a principiilor realității augmentate.
1.   Se va folosi tableta sau telefonul cu Android 4 sau mai mare.
2.   Se va vizita în prealabil locul unde se va folosi realitatea augmentată şi se vor fotografia / filma punctele din locul respectiv, unde se va declanșa  realitatea augmentată.
3.  Pe baza datelor colectate la punctul 2, programele vor face o bază de date, unde punctele selectate vor avea o amprentă unic determinată.
4.  Utilizatorul va privi mediul înconjurător prin tabletă  / telefon în sistemul Android, sau cu ochelari în tehnologia Microsoft HoloLens. Aceasta din urmă tehnologie, are performanțe deosebite, dar prețurile la programe, ochelari, tehnică de calcul, sunt prohibitive.
5.  Deoarece  tableta  / telefon Android este răspândită şi are preţ acceptabil, alegem această variantă, evident  la o calitate inferioară tehnologiei Microsoft.
6.  Tableta  / telefonul prin camera sa video, va arăta mediul înconjurător.
7.  În momentul când unul din punctele mediului înconjurător corespunde cu un punct din baza de date, peste imaginea mediului captat de camera video, se va suprapune un obiect media.
8.  Definesc "obiectul media" ca fiind o fotografie, un film, un obiect 3D (de tipul fbx, obj, etc.), sau mai multe astfel de tipuri prezentate simultan.
9.  În concluzie, utilizatorul poate căpăta informații complete despre punctul din mediul înconjurător selectat de program, putând acționa în consecință.
10.  Transpunerea acestor principii din industrie în istorie / arheologie ar avea rezultate benefice asupra vizitatorului, deoarece în fiecare punct considerat important, sistemul oferă informații video / audio suplimentare instantaneu, ajutând la înțelegerea temeinică a materialului expus.
11.  La realizarea programului s-a folosit o bază de date pentru Muzeul Civilizației Dacice și Romane (MCDR) Deva. Această bază de date conține următoarele puncte :
a.  grupul statuar Horea Cloşca şi Crişan
b.  lebăda cu săgeata în gât
c.  cele trei uși de la Magna Curia
12.  Fotografiile care apar, sunt luate arbitrar de pe saitul muzeului.
13. Programele folosite sunt "trial version" , dar care realizează un program final satisfăcător.
14. Pentru înțelegerea temeinică a materialului expus mai sus, am realizat un film pe YouTube , unde fac trecerea de la industrie la istorie / arheologie. Filmul este aici.
15.  Programul se descarcă de aici. Precizez din nou că este valabil numai în condițiile de la punctul 11

The augmented reality applied from industry in history / archeology

 

        In this chapter we will present the application of augmented reality in history / archeology. The source of inspiration will be the application in industry of these principles with the technical and economic advantages of their use.
        To begin with, a description of the principles of augmented reality will be made.
1.   Use your tablet or phone with Android 4 or higher.
2.   The site where the augmented reality will be used will be visited in advance and the pictures of the place where the augmented reality will trigger will be photographed / shot.
3.   Based on the data collected in point 2, the programs will make a database, where selected points will have a uniquely determined fingerprint.
4.   The user will look at the tablet / phone environment in the Android system, or with glasses in Microsoft HoloLens technology. The latter technology has outstanding performance, but program prices, glasses, computing, are prohibitive.
5.   Because the Android tablet / phone is widespread and affordable, we choose this option, obviously at a lower quality than Microsoft technology.
6.   The tablet / phone via its video camera will show the environment.
7.   When one of the environmental points corresponds to a point in the database, a media object overlay the image captured by the camcorder.
8.   Define the "media object" as a photograph, a movie, a 3D object (fbx, obj, etc.), or several such types presented simultaneously.
9.   In conclusion, the user can obtain complete information about the environmental point selected by the program and can act accordingly.
10.  Translating these industry principles into history / archeology would have beneficial results for the visitor, because at each important point, the system delivers additional video / audio information instantly, helping to understand the exposed material.
11.  A database for the Dacian and Roman Civilization Museum (MCDR) Deva was used to implement the program. This database contains the following points:
        a.   the statuary group Horea Cloşca and Crişan
        b.   Swan with the arrow in the neck
        c.   the three doors of Magna Curia
12.   The photos that appear are arbitrarily taken from the museum site
13.   The programs used are "trial version", but they do a satisfactory final program.
14   For a thorough understanding of the material outlined above, we have made a film on YouTube, where we move from industry to history / archeology. The movie is here.
15.  The program is downloading from here. I reiterate that it is valid only under the conditions of point 11.

YouTube - film despre program
Augmented-Reality-Museum