REALITATEA  VIRTUALĂ

Restaurare RV Daydream - Cetăţi dacice

În domeniul Realităţii Virtuale (RV), tehnologia Google Daydream se adresează tuturor internauţilor. Telefoanele devin tot mai performante, iar casca şi coltrolerul au un preţ rezonabil. Tehnologia concurenţilor la RV are un preţ prohibitiv, fiind concepută pentru PC.
Setul de căști Daydream , controlerul şi telefon compatibil sunt necesare pentru joc.
La început vedeţi filmul YouTube, pentru a şti pe unde veţi umbla.
Veţi vizita cetăţile dacice într-o lume virtuală, care nu poate fi descrisă prin cuvinte. Imaginea văzută este proiectată pe o sferă, cu utilizatorul în centrul acesteia. Acesta se poate mişca în cele trei axe, văzând imaginea corespunzătoare poziţiei sale. Utilizatorul nu mai este un simplu privitor, ci participă activ la acţiune. Un ghid ne arată drumul pe care l-am selectat.

Utilizatorul se mişcă în lumea virtuală cu ajutorul unui controler.
--  Touchpad-ul deplasează ghidul în patru direcţii : dreapta, stânga, înainte, înapoi. Mesajul care apare este : "Move Character".
--  Butonul "App button" are mesajul "Force Qquit". Se foloseşte la oprirea forţată a programului, cu reluarea lui din poziţia iniţială. Nu se recomandă folosirea lui.
--  Butonul " Daydream button" se foloseşte la oprirea normală a programului. Funcţia lui este definită de Google şi nu poate fi modificată.

Caracteristici ale reconstrucţiei:
--  Restaurarea cetăţilor se face pe scara planurilor arheologilor.
--  Vă familiarizați cu istoria și arhitectura acelor vremuri. Este un mijloc eficace de îmbogățire a cunoștințelor în istorie.
--  Este gratis.
--  Cetăţile dacice sunt în patrimoniul UNESCO.

 

Variantele pentru Android se află aici:

Cetatea Băniţa
Cetatea Blidaru
Cetatea Căpâlna
Cetatea Costeşti
Cetatea Feţele Albe
Cetatea Piatra Roşie
Cetatea Sarmizegetusa Regia
Apulum Castrum Atrium
Apulum Castrum Basilica

 

Restoration of  VR Daydream - Dacian Fortresses

In Virtual Reality (VR), Google Daydream technology addresses all Internet users. The phones are becoming more and more efficient, and the helmet and the controller  have a reasonable price. VR competitor technology has a prohibitive price, being designed for the PC.
The Daydream headset, compatible controller and phone are required for the game.
At first you see the YouTube movie to know where you are going.
You will visit the Dacian fortresses in a virtual world that can not be described by words. The seen image is projected onto a sphere, with the user in the center. It can move in the three axes, seeing the image corresponding to its position. The user is no longer a mere viewer but actively participates in the action. A guide shows the way I've selected.

The user moves into the virtual world with a controller.
--  The touchpad moves the guide in four directions: right, left, forward, back. The message that appears is: "Move Character".
--  The "App button" has the message "Force Qquit". It is used for the forced stop of the program, with its resumption from the initial position. It is not recommended to use it.
--  The "Daydream button" button is used to stop the program normally. His function  is defined by Google and can not be modified.

 

Characteristics of the reconstruction:
--  The restoration of the fortifications is made on the scale of the archaeologists' plans.
--  You are familiar with the history and architecture of those times. It is an effective means of enriching knowledge in history.
--  It's free.
--  Dacian fortress are in UNESCO heritage

Variants for Android are here:

Fortress Băniţa
Fortress Blidaru
Fortress Căpâlna
Fortress Costeşti
Fortress Feţele Albe
Fortress Piatra Roşie
Fortress Sarmizegetusa Regia
Apulum Castrum Atrium
Apulum Castrum Basilica